ننو پارچه ای

ننو پارچه ای

مناسب برای استراحت در طبیعت،جنگل 

کاوردار،کم حجم و سبک 
 تحمل وزن: 120 کيلوگرم